TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
De vergunning

Een taxi-ondernemer moet aan een aantal eisen voldoen voordat die daadwerkelijk taxivervoer mag verrichten. Hij/Zij moet in het bezit zijn van een Ondernemersvergunning Taxivervoer, ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben van de Belastingdienst en natuurlijk een of meerdere taxi's tot zijn/haar beschikking hebben die voldoen aan alle wettelijk vastgestelde eisen. Verder dient een taxi-ondernemer een klachtenregeling te hebben en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Indien de taxi-ondernemer meer dan een taxi heeft, zal die ook personeel aan moeten nemen om de taxi's zo optimaal mogelijk te benutten.

In dit gedeelte gaan we het hebben over de benodigde papieren. Aangezien de meeste taxi-ondernemingen deze al hebben, zal dit gedeelte hoofdzakelijk interessant zijn voor de aankomende taxi-ondernemer. Niettemin kan het voor bestaande taxi-ondernemers geen kwaad om dit eens door te lezen, aangezien er misschien wel zaken in staan waar men niet aan heeft gedacht.

De Ondernemersvergunning Taxivervoer
Elke taxi-ondernemer dient in het bezit te zijn van een ondernemersvergunning. Deze kan alleen aangevraagd worden bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat, aangezien dat de enige instantie is die bevoegd is om deze vergunning te verstrekken namens het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Om in aanmerking te komen voor een ondernemersvergunning moet u voldoen aan een aantal eisen:
 1. De eis Vakbekwaamheid
 2. De eis Betrouwbaarheid
 3. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

De laatste eis is duidelijk genoeg, vandaar dat wij ons hier beperken tot de eerste twee eisen:

Ad 1. De eis Vakbekwaamheid

De eis van vakbekwaamheid geldt voor degenen die taxivervoer verrichten voor eigen rekening en risico. Bovendien moeten zij belast zijn met de permanente en daadwerkelijke leiding van het bedrijf. Wat met beide termen in de praktijk bedoeld wordt, is in een aparte beleidsregel verder uitgewerkt, welke op deze website te downloaden is.

Om een ondernemersvergunning taxivervoer te verkrijgen, moet u aantonen vakbekwaam te zijn. Dat kunt u op de volgende manieren doen:
 • Door een erkend vakdiploma voor taxiondernemers te overleggen. Let op: dit is niet hetzelfde als een chauffeursdiploma! De Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) geeft het vakdiploma af. De voorganger van deze stichting heette de Stichting Examen Personenvervoer. Ook een vakdiploma van deze stichting wordt erkend.
 • Via een verklaring van historische vakbekwaamheid. Stuur een kopie van de zogenoemde 5-jaarsverklaring (EG-verklaring). Deze is afgegeven door de toenmalige Rijksverkeersinspectie. U kunt ook een kopie van een 6-jaarsverklaring opsturen. Deze is afgegeven door de decentrale vergunningverlener (de provincie).
 • Vakbekwaam op basis van een wettelijke bepaling zijn ondernemers die kunnen aantonen dat zij voor 1 augustus 1978 een taxivergunning hadden. Ook worden als vakbekwaam beschouwd ondernemers die kunnen aantonen dat zij op 1 januari 1982 beschikten over een vergunning voor het verrichten van groepsvervoer.

Ad 2. De eis Betrouwbaarheid

Als leidinggevende binnen een taxionderneming moet u voldoen aan de eis van betrouwbaarheid. U heeft hiervoor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. De verklaring mag niet ouder zijn dan twee maanden. U moet het origineel opsturen naar de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Bij uw aanvraagpakket zit een formulier/toelichting waarmee u deze kan aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U dient dus niet naar de gemeente te gaan waar de taxi-onderneming wordt/is gevestigd (tenzij het dezelfde gemeente is).

De aanvraag

Het aanvraagformulier welke op de website van de Inspectie Verkeer & Waterstaat staat is hier ook te downloaden. Bij het aanvraagformulier zit een toelichting waarin duidelijk staat vermeld wie aan welke eis(en) moet voldoen. Bij een eenmanszaak geldt dat de taxi-ondernemer aan beide eisen moet voldoen, maar bij een van de andere rechtsvormen geldt dat niet voor iedereen. Daarom raden wij u aan om deze toelichting goed te lezen.

De ingevulde formulieren kunt u sturen naar:
Inspectie Verkeer en Waterstaat, t.a.v. Afdeling Wegvervoer, Postbus 135, 2501 CC, Den Haag.

Zodra uw aanvraag is ontvangen wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Het is mogelijk dat de inspectie u vraagt om aanvullende documenten op te sturen. Dat moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Er kan ook een onderzoek worden ingesteld. Als u aan de wettelijke eisen voldoet, verleent de inspectie de vergunning. Is dat niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Tegen de beslissing kunt u bezwaar aantekenen en beroep indienen.

De wettelijke termijn waarbinnen de inspectie de aanvraag moet hebben behandeld, bedraagt 12 weken. Deze termijn gaat in nadat u alle gegevens hebt verstrekt en hebt betaald. Hiervoor krijgt u een factuur (met acceptgiro) van de Inspectie Verkeer & Waterstaat toegestuurd.

Informatie voor bestaande taxi-ondernemers:

Als er iets in uw bedrijf verandert, kan dat gevolgen hebben voor de geldigheid van uw huidige taxivergunning en/of vergunningsbewijzen.
Dit geldt in elk geval indien er iets verandert in:
 • de naam of het adres van de onderneming
  Als de naam of het adres van de onderneming verschilt van de naam of het adres op de vergunningbewijzen, dan zijn deze niet meer geldig. Vraag daarom eerst een gewijzigde vergunning aan, voordat u de naam of het adres van de onderneming verandert.
 • de leiding van de onderneming
  Wordt degene die permanent leiding geeft binnen uw onderneming vervangen? Geef dit tijdig door aan IVW, dat is wettelijk verplicht. IVW onderzoekt dan of de nieuwe leidinggevende vakbekwaam en betrouwbaar is en of deze permanent en daadwerkelijk leiding geeft binnen uw onderneming.
 • de rechtsvorm van de taxi-onderneming
  Had u een eenmanszaak en wilt u een BV beginnen? Dan verandert de rechtsvorm van uw onderneming. Bij veranderingen in de rechtsvorm ontstaat er in feite een nieuwe onderneming. Uw nieuwe onderneming moet een vergunning hebben, voordat u vervoer kunt verrichten. Als u stopt met uw 'oude onderneming' vervalt uw 'oude' vergunning. Vraag daarom tijdig een vergunning voor de nieuwe onderneming aan!
 • de samenstelling van de vennootschap onder firma (vof)
  Vennoten mogen pas vervoer verrichten als hun naam op de vergunning staat vermeld. Als iemand tot de v.o.f. wil toetreden om vervoer te gaan verrichten, moet de vergunning gewijzigd worden. Daartoe dient u een aanvraag voor een gewijzigde vergunning in. IVW toetst dan of alle kosten en opbrengsten voor rekening en risico van de v.o.f. komen en of de vakbekwaamheid (nog) in orde is. Ook moet de nieuwe vennoot een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Het is strafbaar om vervoer aan te bieden, voordat de naam op de vergunning staat vermeld. Ook het lenen van een vergunningbewijs aan iemand die nog geen vergunninghouder is, is strafbaar. Hierop staan hoge boetes.

Het formulier Wijziging taxivergunning van de Inspectie Verkeer en Waterstaat kunt u op deze website downloaden. Het ingevulde formulier (met bijbehorende stukken) kunt u sturen naar:
Inspectie Verkeer en Waterstaat, t.a.v. Afdeling Wegvervoer, Postbus 135, 2501 CC, Den Haag.

Neem voor meer informatie contact op met het Vervoerinformatiecentrum: 0800 023 04 02 (gratis).


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.