TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
SGC Taxivervoer


De Geschillencommissie Taxivervoer

De Geschillencommissie Taxivervoer is een onderdeel van de website waar alle geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissie op staan vermeld. Op Taxiklacht.net beperken wij ons echter tot de taxibranche en dus ook tot de informatie met betrekking tot de Geschillencommissie Taxivervoer.

Hieronder vindt u de meest interessante informatie van de Geschillencommissie Taxivervoer.

Inleiding

U heeft een geschil met uw taxivervoerder. Samen komt u er niet uit. Is de ondernemer bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer geregistreerd, dan kunt u als regel de hulp inroepen van de Geschillencommissie Taxivervoer.

Een eenvoudige, goedkope en snelle procedure

De procedure bij de Geschillencommissie is :
  • Eenvoudig:
    De gang van zaken bij de Geschillencommissie is zo dat u alles zelf kunt doen. Hulp van een advocaat of een andere rechtshulpverlener is dus niet nodig.
  • Goedkoop:
    Het klachtengeld bedraagt Ä 20,-. Andere kosten hoeft u niet te maken, met uitzondering van de kosten die direct verband houden met de procedure, zoals portokosten en reiskosten voor het bijwonen van de zitting. De ondernemer moet u het klachtengeld (deels) vergoeden indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld. Schakelt u rechtshulp in, dan komen de kosten daarvan voor eigen rekening.
  • Snel:
    De gemiddelde behandelingsduur bij alle Geschillencommissies bedraagt op dit moment 4,1 maanden.

Wie zitten er in de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid uit de taxibranche voorgedragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hoewel de Consumentenbond en het Ministerie een lid van de Commissie voordragen, betekent dit niet dat zij tot taak hebben het belang van de consument respectievelijk de ondernemer te behartigen. Met andere woorden: alle leden zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

Welke geschillen kunnen worden voorgelegd?

De Commissie kan in beginsel alle geschillen tussen consumenten en ondernemers in de taxibranche behandelen mits de ondernemer bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer geregistreerd is. Zo nodig kunt u het Registratiebureau om informatie vragen: tel.nr. 0900-4372445.

De Commissie kan in beginsel alle geschillen behandelen die ontstaan uit klachten van consumenten. De ondernemer moet bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer zijn geregistreerd

De Commissie kan geen geschillen behandelen over vervoersovereenkomsten die zijn aangegaan door of voor een reiziger in het kader van een bedrijf of beroep. Ook als er sprake is van ziekte of overlijden kan de Commissie (dat onderdeel van) het geschil niet behandelen. Letselschadezaken tot en met Ä 5.000,- kan de Commissie wel behandelen. Het gaat om klein letsel zoals een verwonding in de taxi, bijvoorbeeld bij het in- of uitstappen of vanwege te snel optrekken of remmen. Letsel vanwege een verkeersongeluk kan de Commissie niet behandelen.

Evenmin kan de Commissie een geschil behandelen, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beŽindigd, voordat u aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan. Blijkt dit pas na het aanhangig maken, dan wordt de behandeling alsnog gestopt.

Altijd eerst zelf proberen, let daarbij op de termijnen

Als u het geschil aan de Commissie wilt voorleggen, moet u altijd - zo snel mogelijk - eerst zelf proberen met de ondernemer tot een oplossing te komen. In de vervoersvoorwaarden van de ondernemer staat de termijn genoemd waarbinnen u de klacht bij hem moet melden. Helpt een eerste telefoontje niet, stuur hem dan een brief met uw klacht. Indien u uw klacht niet rechtstreeks bij de ondernemer kunt of wilt indienen, kunt u de klacht melden bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi (Postbus 600, 2501 CP Den Haag; tel. 0900-2021881). Dit meldpunt stuurt de klacht door aan de ondernemer.

Wordt de klacht niet opgelost, dan moet u het geschil vervolgens binnen 3 maanden na het ontstaan van het geschil aan de Commissie voorleggen.

Als u de genoemde termijn(en) heeft overschreden, kan de Commissie - wanneer de ondernemer daarom verzoekt - besluiten geen inhoudelijke uitspraak over uw klacht te doen. De Commissie zal op dat verzoek niet ingaan, als zij van mening is dat het niet naleven van de termijn(en) u niet te verwijten is.
In de gevallen dat de Commissie geen inhoudelijke uitspraak kan doen, ontvangt u het klachtengeld niet terug. U kunt het geschil dan nog wel aan de gewone rechter voorleggen.

Hoe moet een geschil worden ingediend?

Als u een geschil aan de Commissie wilt voorleggen, moet u het vragenformulier dat u na het doorlopen van de checklist in beeld krijgt invullen en aan de Commissie toesturen.
Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil.

Tegelijk met het vragenformulier moet u ook de kopieŽn van de daarin gevraagde stukken toesturen.
Denk aan de termijn van indiening !

En dan verder?

Na ontvangst van het vragenformulier wordt op het secretariaat van de Commissie gecontroleerd of de Commissie uw klacht inderdaad kan behandelen. Als dat het geval is, laat het secretariaat u weten op welke girorekening u het verschuldigde klachtengeld moet storten. Op datzelfde rekeningnummer moet u dan ook het bedrag storten dat u nog niet aan de ondernemer heeft betaald. De Commissie neemt dit bedrag in bewaring (in ďdepotĒ) en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt. Uiteraard moet u het deel van de rekening waarover u geen geschil heeft, wel aan de ondernemer betalen.
Na ontvangst van uw storting(en) krijgt de ondernemer afschriften van uw vragenformulier en de andere stukken toegestuurd. Hij krijgt dan een maand de tijd om schriftelijk bij de Commissie te reageren. U krijgt vervolgens een kopie van de reactie van de ondernemer ter kennisname toegezonden.

De ondernemer wil alsnog overleggen

Het kan zijn dat de ondernemer na ontvangst van de stukken u toch nog een aanbod doet om een behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. U kunt dat aanbod accepteren en afzien van verdere behandeling van het geschil. Bedenk echter wel dat u het klachtengeld in dat geval niet terugkrijgt. U moet daar dan dus rekening mee houden bij het aanbod dat de ondernemer doet.

De zitting

U en de ondernemer ontvangen bericht wanneer het geschil door de Commissie zal worden behandeld. Bent u in een bepaalde periode verhinderd en wilt u wel graag op de zitting komen, dan is het verstandig tijdig uw verhinderdata te melden. Mogelijk kan daarmee dan bij het bepalen van de zittingsdatum rekening worden gehouden. Indien u voor de zitting verhinderd bent, kunt u overwegen iemand te machtigen om namens u op te treden. De zitting wordt gehouden in Den Haag of Utrecht.

Wanneer u naar de zitting komt, heeft u de gelegenheid om uw klachten mondeling toe te lichten. Bovendien biedt het de Commissie de mogelijkheid tot het stellen van vragen en u tot het geven van nader commentaar. Dit kan verhelderend werken. Zowel u als de ondernemer zijn echter vrij om te komen of weg te blijven. Als u komt, is dat voor eigen rekening. De zitting duurt circa 30 minuten.

De uitspraak

Nadat de Commissie partijen gehoord heeft, beraadslaagt zij (buiten aanwezigheid van de partijen) over haar beslissing.

De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beŽindiging van het geschil.

Een andere mogelijkheid is, dat de Commissie partijen alsnog tot een schikking brengt. Dit kan uiteraard alleen als beide partijen hiermee instemmen.

Het komt voor dat de ondernemer u voor het indienen van de klacht een aanbod heeft gedaan, maar dat u dat aanbod niet redelijk vond en de zaak toch aan de Commissie heeft voorgelegd. Acht de Commissie dat aanbod wel redelijk, dan kan zij bepalen dat de ondernemer dat aanbod gestand moet doen. In dat geval hoeft de ondernemer als regel niet het klachtengeld aan u te vergoeden.

Circa ťťn maand na de zitting wordt de uitspraak schriftelijk aan partijen medegedeeld.

Geen hoger beroep

Tegen een uitspraak van de Commissie is geen beroep mogelijk. Na de zitting is de discussie gesloten. Wel kan na toezending van de uitspraak een kennelijke reken- of schrijffout in de tekst nog worden hersteld. Het verzoek daartoe dient binnen 14 dagen na de toezending te worden gedaan.

Als u of de ondernemer de uitspraak onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen twee maanden na verzending aan de gewone rechter worden voorgelegd door het dagvaarden van de wederpartij. Deze zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen. Dat wil zeggen: de rechter beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is. Voor zoín procedure is het doorgaans wel noodzakelijk dat u een advocaat inschakelt.

Nakoming van de uitspraak

Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. Het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer zorgt voor de nakoming van de uitspraak.

Meer informatie

Het secretariaat van de Geschillencommissie Taxivervoer is gevestigd op het volgende adres:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070-3105310


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 19-11-2018 08:06:32
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.